Dům a bydlení

26. března 2014 17:22

Iva Kropáčková

Pátrání po „osiřelých“ nemovitostech. Nepatří náhodou vám? Uvnitř REPORTÁŽ!

Téměr 92 000 nemovitostí nezná svého současného majitele.

Dlouhá desetiletí leží tyto nemovitosti ladem. Jedná se většinou o pozemky, ale najdou se mezi nimi i budovy, jak rodinné domy, tak třeba garáže. Úřady teď chtějí všechno změnit. Hledají dědice, kohokoliv z potomků lidí, kteří jsou jako poslední uvedeni v údajích o vlastnictví v dokumentech Katastrálního úřadu. Pokud se to úředníkům nepodaří do deseti let, nemovitosti propadnou státu.

Ptáte se: Může být to pole naše?

Za každou z těchto nemovitostí může být zajímavá historie. Proč je opuštěná? Proč se o ni nikdo nestará? Možná patří některá z nich právě vám. Co když byl jeden ze 150 tisíc lidí, kteří v seznamech v kolonce „vlastník“ figurují, právě váš dědeček? Možné to je, zvláště v případě, pokud někdo z vašich předků emigroval nebo byl za války v koncentračním táboře a už se domů nevrátil.

Rozsáhlý seznam všech nemovitostí, rozdělený podle krajů, je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). „Kdokoliv si tak může velmi snadno ověřit, jestli jeho rodina nevlastnila v minulosti nějaké nemovitosti, o něž poté z různých důvodů přišla a další generace o nich nemají ponětí,“ uvedl generální ředitel ÚZSVM Miloslav Vaněk. Úřad před pár dny spolu se seznamy vydal oznámení, kterým žádá Čechy, aby vzali situaci do svých rukou a pokusili se udělat v opuštěných nemovitostech jasno a pořádek.

Podívejte se na reportáž Daniely Klívarové. Zajímavé informace a rady vám v příspěvku prozradí také Daniela Šustrová, vedoucí kanceláře Katastrálního úřadu v Praze a Robert Hurt, mluvčí ÚZSVM.

Nový zákon

Neznámí vlastníci nemovitostí se hledají na základě nového katastrálního zákona. Ten začal platit letos v lednu a jeho cílem je také odstranit chyby v katastru nemovitostí. Za chyby přitom prý mohou vlastníci pozemků – mnohdy ale ne právě vlastní vinou. Vlastníky proto bude zároveň hledat i stát. V některých případech se mu to již povedlo.

Osiřelé nemovitosti v číslech: 192 000 neznámých vlastníků; 91 800 nemovitostí; z toho 88 000 pozemků, 3 800 staveb. Celková rozloha pozemků: 22 547 hektarů.

Více se dozvíte od mluvčího ÚZSVM Roberta Hurta, kterého jsme ještě požádali o zodpovězení několika otázek. Poradí vám, co udělat, abyste zjistili, jestli máte právě vy na některou z nemovitostí nárok, a jak se zachovat, pokud zjistíte, že nárok skutečně máte...

Na začátek, jak je možné, že stát nezná vlastníky těchto nemovitostí? Kde se stala chyba?

Každý nedohledaný vlastnický vztah představuje chybu vevidenci nemovitostí. Nejčastější zdroje těchto chyb leží vobdobí let 1948–1989, respektive až do roku 1992, kdy začal platit nový katastrální zákon a kdy byl založen současný katastr nemovitostí. Vpadesátých letech totiž byla povinnost evidence vlastnictví nemovitostí ve veřejném registru na určitou dobu úplně zrušena. Po několika letech se však stav bez evidence nemovitostí ukázal jako neudržitelný, a tak byla zavedena nová evidence, která je však pro současné potřeby nedostačující (byly to tzv. zjednodušené evidence, zavedené hlavně scílem registrovat uživatele půdy a způsob hospodaření).

Velmi častý je také případ, že neproběhl potřebný právní postup, který by jinak kplatnému vlastnickému vztahu vedl. Jedná se o případy, kdy například zemřela osoba, která byla vlastníkem nemovitostí, avšak ty se nestaly předmětem dědictví, což se při neexistenci centrální evidence stávalo poměrně často – pozůstalí o nich nevěděli a nedozvěděl se to ani dědický soud. Když se pak taková nemovitost „objeví“ jako někdejší nevypořádané dědictví, je třeba podat podnět ksoudu na dodatečné projednání dědictví. Nemalou část nemovitostí sneznámým vlastníkem tvoří nevypořádaná dědictví po osobách, které během výše uvedeného období emigrovaly do zahraničí.

Chyby vevidenci nemovitostí nejdou na vrub katastru nemovitostí, protože uvést do souladu údaje vkatastru nemovitostí je ze zákona povinností vlastníka. Katastr může zvlastního podnětu odstraňovat pouze zjevné chyby vzápisech, které objeví, ale věcné nesprávnosti, kam spadá i problém „neznámých vlastníků“, mohou být napraveny pouze na podnět oprávněné osoby, vtomto případě vlastníka, který své vlastnictví katastrálnímu úřadu doloží zákonem předepsaným způsobem.

Proč stát potřebuje znát vlastníky nemovitostí?

Především je vzájmu všech občanů, aby veřejné seznamy, knimž patří i katastr nemovitostí a vněm uvedené údaje, odpovídaly skutečnosti. A dále proto, že svlastnictvím nemovitostí jsou spojeny povinnosti, například placení daně znemovitosti a další.

Existuje nějaký přesný návod, podle kterého mají lidé postupovat, pokud chtějí vědět, jestli nemovitost ze seznamu patří jejich rodině? Kde mají začít?

Na webu ÚZSVM je dostupný seznam položek sneznámými vlastníky. Seznam vyhotovil Český úřad zeměměřický a katastrální a předal ho ÚZSVM. Pokud zde zájemci příbuznou osobu naleznou, je poté rozhodující, zda tato osoba žije či již zemřela.

Vpřípadě, že jde o osobu žijící, je na ní, aby ses veškerými možnými doklady o svém vlastnictví obrátila na katastrální úřad, a tak uvedla zápis vkatastru nemovitostí do souladu se skutečným stavem. Pokud půjde o osobu již nežijící, je třeba dohledat výsledky dědického řízení (u soudu podle posledního trvalého bydliště zemřelého) a podle toho postupovat dál.

Potřebné doklady je dále možné najít varchivech (pozemkové knihy atd.), obecní úřady (matriky atd.). Je-li třeba hledat varchivech, je vhodné se spojit sněkým, kdo se varchivních dokumentech vyzná, nebo se minimálně poradit vpříslušném archivu, jak postupovat a jak hledat.

Pokud se lidem nepodaří dohledat některé důležité listiny, nemají pak na nemovitost nárok?

Pokud katastrální úřad neuzná předložené listiny za dostatečné, anebo pokud takové listiny vůbec nejsou kdispozici, lze se obrátit na soud sžalobou na určení vlastnictví. Protože půjde zpravidla o složité případy, přičemž důkazní břemeno leží na osobě, která návrh podává, doporučujeme kpodání žaloby si vzít advokáta.

V případě, že někdo prokáže nárok na nemovitost, co ho čeká dál? S čím musí počítat?

Pokud bude nemovitost vkatastru nemovitostí zapsána na jméno konkrétní osoby, stává se tato vlastníkem se všemi právy a povinnostmi.

Proč by vlastně měli lidé zjišťovat, jestli některé nemovitosti jsou právě jejich rodiny? Třeba o ně ani nemají zájem?

Uvést do souladu údaje vkatastru nemovitostí se skutečným právním stavem je ze zákona povinností každého vlastníka nemovitosti. Pokud nedbají těchto povinností po dobu aspoň deseti let, podle příslušných ustanovení občanského zákoníku nastupuje právní domněnka opuštění nemovitosti a zní plynoucí přechod nemovitosti do vlastnictví státu.

Potřebujete půjčit? Vyřiďte si zcela bezpečeně a zdarma úvěr. Vše z pohodlí domova.


Přečtěte si také