Bydlení

1. ledna 2015 04:00

Markéta Zídková

Stavba garáže: jaké normy musíte dodržet?

I stavba garáže podléhá předpisům.

Již sedm let i stavba garáže podléhá stavebnímu zákonu, konkrétně od 1. 1. 2007 se i na stavbu garáží vztahuje stavební zákon č. 183/2006 Sb. Nově stavěné domy podle něj musí být vybaveny jednou garáží a jedním parkovacím místem. Pokud vám to dispozice pozemku umožní, měla by garáž i parkovací místo být řešeny jako součást rodinného domu. Garáž potom úřady posuzují společně s domem.

Ten, kdo hodlá přistavět garáž k již dříve postavenému domu či na pozemku bez domu, musí si zajistit projektovou dokumentaci od odpovědného projektanta. Spolu s touto dokumentací předloží stavebnímu úřadu i tzv. dokladovou část se stanovisky dotčených orgánů.

Garáž stejně jako jakákoli jiná trvalá stavba musí být v české metropoli umístěna minimálně 1,5 metru od sousedního pozemku rodinného domu a – jak upozorňuje Mgr. Vladimír Mečíř ze stavebního úřadu v Jilemnici – mimo českou metropoli je minimální odstup dokonce 2 metry.

Větší garáž si žádá víc papírování

Málokdo by stavěl malou garáž jen proto, že zrovna jezdí fabií. Převaha stavitelů objekt dimenzuje na lepší časy a auto normální velikosti. Garáže větší než 25 m² ovšem podléhají územnímu rozhodnutí. To úřady vydají i společně se stavebním povolením. Požádat o ně společně lze úspěšně jen za předpokladu, že podmínky území jsou jednoznačné a stavbě nic nebrání. Na pozemek se nevztahují žádné výjimky, je vyřešeno napojení na komunikaci, se stavbou souhlasí sousedi i všechny dotčené orgány, tedy například i památkáři, pakliže je pozemek na památkově chráněném území. Pokud ovšem podmínky území jednoznačné nejsou (například technicky nelze dostát požadavku umístění 1,5 m od hranice pozemku), je třeba požádat o udělení výjimky o OTPP (Obecné technické požadavky na výstavbu ve znění pozdějších předpisů). Až poté úřady zahajují územní řízení, na jehož zdárném konci udělují stavební povolení.

V Praze se schyluje ke komplikacím. Nové obecné technické podmínky, které na území metropole platí, se úřadům podle Mečířových informací zdají být příliš vstřícné k investorům, a tak hrozí, že MMR ČR pozastaví jejich platnost. „V tom případě (do doby projednání a vydání nových OTP pro Prahu) vstoupí i na území Prahy v platnost OTP jako pro zbytek republiky,“ vzkazuje Pražanům magistr Mečíř z domovských Roztok u Jilemnice.

Na malou garáž stačí územní souhlas

Malou garáž do 25 m² lze postavit i jen na základě územního souhlasu, který žadatel získá v případě, že stavbě prokazatelně nic nebrání (je v souladu s územním plánem a dotčené orgány stejně jako všichni účastníci stavebního řízení se stavebním záměrem souhlasí). Za splnění výše uvedených podmínek stavební odbor vydá územní souhlas.

Projekt garáže řeší nejen její stavbu, ale i její provozování. Je třeba, aby od ní byla odváděna voda a zajištěné musí být i odvětrání. Odvodňování nesmí ústit do kanalizace a odvětrávací otvor na jedno auto musí mít alespoň plochu odpovídající okénku o rozměrech 15 x 15 cm.

David Horák

Mohlo by vás zajímat:

Sdílejte článek

Přečtěte si také